duminică, 6 noiembrie 2011

Marine Le Pen: Franţa trebuie să iasă din NATO şi UE

Marine Le Pen, lidera Frontului Naţional din Franţa


Liderul “Frontului Naţional” din Fran­ţa, Marine Le Pen, care-l de­vansează ca popularitate in­clu­­siv pe preşedintele Nicolas Sarkozy, se pre­găteşte pentru prima sa vizită oficială în Ru­sia. Într-un interviu acordat cotidianului rus “Kommersant”, Marine Le Pen a explicat de ce Franţa ar trebui să iasă din NATO, mo­dul în care Europa luptă cu afluxul de imi­granţi şi calităţile pe care le admiră la Vla­di­mir Putin, informează Agerpres. Le Pen a ex­pli­cat popularitatea cres­cân­dă a partidului său prin faptul că “francezii au început să con­şti­entizeze cât de pă­gu­boa­­să este politica uşilor deschise şi a afluxu­lui în masă de imigranţi, atitudinea delăsătoare faţă de problemele ce ţin de securitate, re­nun­ţarea la măsurile protecţioniste în eco­nomie şi la atitudinea patrio­tică faţă de producăto­rii naţionali”. Politi­ci­a­nul consideră că partidul său este singura for­ţă cu adevă­rat pa­tri­otică din Franţa şi care continuă po­li­tica generalului Charles de Gaulle. “Con­si­­de­răm că succesul şi prosperitatea Franţei sunt posibile doar în condiţiile consolidării se­curităţii, identităţii naţionale şi patriotis­mu­lui (…) Milităm pentru o Franţă care să-şi con­struiască politica în funcţie de propriile in­te­re­se strategice, nu de dorinţele altor ţări precum SUA”, a subliniat liderul “Frontului Na­ţio­nal” francez.
Referitor la actuala criză economică, Ma­rine Le Pen susţine că Franţa ar putea-o de­pă­şi doar revenind la suveranitatea financiară şi la propria monedă. Din acest motiv, politicianul opinează că actuala criză des­chi­de po­si­­bilităţi, nu doar pentru Franţa, ci pen­tru în­trea­ga Europă, o “Europă a naţiunilor suverane”. Le Pen este de părere că Franţa ar trebui să nu se mai supună SUA şi să se în­toarcă în direcţia Rusiei. “Trebuie să dezvoltăm relaţiile nu cu Washingtonul, ci cu Moscova, cu care avem multe în comun din punctul de vedere al civi­li­zaţiei şi în plan strategic. Tocmai la îndemnul americanilor Rusia este demonizată chiar şi de presa fran­ceză, iar politicienilor francezi care mi­li­tează pentru consolidarea relaţiilor cu Mos­cova le vine atât de greu”, a mai afirmat Marine Le Pen. Ea se declară împotriva subordonării in­tereselor naţionale ale Franţei ori­cărei forţe străine. Politicianul francez a re­i­terat necesitatea ieşirii Franţei din NATO, amin­tind că a fost de la bun început împotriva participării la acţiunile NATO, expri­mân­du-şi convingerea că statele europene trebuie să colaboreze în domeniul securităţii inclusiv cu Rusia. “Ţările europene trebuie să elabo­reze împreună cu Rusia planul de construire a Europei viitorului”, declară li­de­ra naţio­naliş­ti­lor francezi. Politicianul fran­cez nu conside­ră că NATO şi Franţa au făcut ceva eroic în Libia, în contextul în care “forţele au fost to­tal inegale”. De asemenea, interlocutoarea zia­ru­lui rus atrage atenţia că, prin promovarea aces­tor “pseudo-revo­lu­ţii în întreaga lume”, ame­ri­ca­nii îşi ur­mă­resc exclusiv interesele lor.
“Sunt pentru o lume multipolară”, a de­cla­rat politicianul francez, subliniind încă o dată că “demonizarea” Rusiei se menţine la nivelul conducerii UE şi că aceasta are loc la insisten­ţe­le SUA, care încearcă să construiască o lume uni­polară, condusă de la Washington. De ase­me­nea, Le Pen îşi ex­pri­mă îngrijorarea în legătură cu evoluţia situaţiei din ţă­rile arabe, în con­diţiile în care revoluţiile ar putea duce la in­stalarea în ţă­ri­le din re­gi­u­ne a unor regimuri is­lamiste des­potice, ce­ea ce va avea drept conse­cinţă amplificarea imigraţiei în direcţia Eu­ro­pei. În acest sens, Marine Le Pen propune ca au­torităţile franceze să facă în aşa fel încât “Franţa să nu mai fie atractivă pentru imigranţi”. “În prezent, un imigrant ilegal se bu­cură de aceleaşi drepturi ca un cetăţean fran­cez, i se oferă ajutoare, locuinţă socială, acces gratuit la învăţământ şi la sistemul de sănătate. Sunt convinsă că dacă Franţa nu le va mai pro­pune nimic imigranţilor, ei nu vor mai veni”, a mai afirmat liderul naţiona­liş­tilor fran­cezi.
În situaţia în care Marine Le Pen va câş­ti­ga viitoarele alegeri prezidenţiale, progra­ma­te în Franţa pentru 2012, ea va trebui “să aibă de-a face”, în relaţia cu Rusia, cu Vla­di­mir Putin, subliniază “Kommersant”. Acest fapt nu pare să o intimideze pe Marine Le Pen. Mai mult decât atât, ea afirmă că îl ad­miră pe Putin. “Cred că Vladimir Putin are caracter şi viziune privind viitorul, necesare pentru a asigura Ru­siei prosperitatea pe ca­re o merită”, a mai adăugat Le Pen.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu